استانداردهای حسابرسی

image_pdfimage_print
۲۹bc35e6bd533b561d45bc5bcb9bd232
در این قسمت تمامی استانداردهای حسابرسی ایران مطابق با آخرین ویرایش سازمان حسابداری گنجانده شده است.
امیدواریم مورد استفاده عزیزان وعلاقه مندان به حسابرسی قرار گیرد.
استانداردها به ترتیب از شماره ۱ الی ۴۴۱۰ می باشد.جهت دریافت هر استاندارد روی عنوان آن کلیک نمایید.

به نقل از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران IACPA.IR

۱-   مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

۲-  کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
۲۰۰ –  استاندارد حسابرسی ۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی تجدید نظر شده ۱۳۹۱
۲۱۰ –  قـرارداد حسابرسـی
۲۲۰ –  کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶
۲۳۰ –  مستندسازی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۶
۲۴۰‌ –  مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی -تجدیدنظرشده ۱۳۸۴
۲۵۰ –  ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌

۳۰۰ –  برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی تجدیدنظر شده ۱۳۹۱
۳۱۵ – شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت
۳۲۰ –  اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی تجدید نظر شده ۱۳۹۱
۳۳۰ – روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی

۴۵۰ –ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

۵۰۰ –  شواهد حسابرسی تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۵۰۱ –  شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص
۵۰۵ –  تایید خواهی برون‌ سازمانی  تجدیدنظر شده ۱۳۸۳‌
۵۱۰ –  حسابرسی‌ نخستین‌ – مانده‌های‌ اول‌ دوره‌
۵۲۰ –  روشهـای‌ تحلیلـی‌
۵۳۰ –  نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون تجدیدنظر شده ۱۳۸۳
۵۴۰ –  حسابرسی‌ براوردهای‌ حسابداری‌
۵۵۰ –  اشخاص وابسته  تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۵۶۰ –  رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه
۵۷۰ –  تداوم‌ فعالیت  تجدیدنظر شده ۱۳۸۳
۵۸۰ –  تاییدیـه‌ مـدیران‌

۶۰۰ –  ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه – شامل کار حسابرسان بخش تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۶۱۰ –  ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی
۶۲۰ –  استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌

۷۰۰ –  گزارشگری نسبت به صورتهای مالی  تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۷۰۵ –  اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل تجدید نظر شده ۱۳۸۹
۷۰۶ –  بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل تجدید نظر شده ۱۳۸۹
۷۱۰ –  اطلاعات مقایسه‌ای
۷۲۰ –  سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

۸۰۰ –  ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص تجدید نظر شده ۱۳۹۰
۸۰۵ –  ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی تجدید نظر شده ۱۳۹۰

۱۰۰۵ –  حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک
۱۰۰۷ –  ارتباطات‌ با مدیریت‌

۲۴۰۰ –  بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌
۲۴۱۰ –  بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری تجدید نظر شده ۱۳۸۸

۳۴۰۰ –  رسیدگی به اطلاعات مالی آتی تجدید نظر شده ۱۳۸۴

۴۴۰۰ –اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌
۴۴۱۰ –تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌