حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول

image_pdfimage_print

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول

حسابداری پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری

۱- قرارداد مقطوع

الف : انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین

ب: انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین به ازای انجام کامل هر واحد کاری (مثلا یک متر مربع خاک

برداری به مبلغ معین و ….)

۲- قرارداد امانی

در اینوع قرارداد مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار مسترد میشود.و در ازای خدمتی که انجام داده درصد

 معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میکند۰

مثل قرارداد خدمات تهیه طرح ؛خدمات مشاوره ای یا پیمانکاری عملیات اجرایی یا ساخت تجهبزات.

۳- قرارداد بر اساس مواد و دستمزد

شبیه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میکند در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. ضمانتنامه هایی که کارفرما علاوه بر پوشش بیمه ای، برای جلوگیری از ضرر و زیان  در طول اجرای پیمان از پیمانکار دریافت میکند.

الف) ضمانتنامه شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و شروع نکردن به کار مبلغ آن توسط کارفرما ضبط میشود۰

ب ) ضمانتنامه انجام تعهدات ، که پس از خاتمه کار و تصویب صورتمجلس تحویل موقت آزاد می شود.

ج ) ضمانتنامه پیش پرداخت ، تا پایان پیمان معتبر است و مبلغ آن بتدریج که اقساط پیش پرداخت واریز میشود تقلیل می یابد.

د ) ضمانتنامه حسن انجام کار ،که از هر پرداخت صورت وضعیت به پیمانکار ۱۰ درصد کسر میگردد.این مبلغ در صورت درخواست پیمانکار در ازای پرداخت ضمانتنامه قابل پرداخت است.

موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت و قطعی به کارفرما  تحویل میشود.

مراحل اجرای طرحهای پیمانکاری :

مرحله اول :مطالعات مقدماتی طرح شامل :

 ۱- مطالعات تحقیقاتی

۲- مطالعات بنیادی

 

مرحله دوم مطالعات تفضیلی طرح

۱- تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح

۲- تهیه اسناد و مدارک مناقصه

 

مرحله سوم انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت بترتیب زیر به شرکتهای پیمانکار واگذار میشود.

۱- دعوت از پیمانکاربرای اجرای طرح که با تهیه اسناد مناقصه همراه است و باشکال زیر:

مناقصه عمومی                      مناقصه محدود                               ترک مناقصه

 و سند آن بشرح زیر است

هزینه شرکت در مناقصه     *****

                         بانک                    *****

۲- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه مربوطه در دو پاکت جداگانه

صدور ضمانتنامه موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است

حسابهاب انتظامی – ضمانتنامه بانکی     *****

حسابهای انتظامی – وثیقه ضمانتنامه     *****

                        طرف خسابهای انتظامی – ضمانتنامه بانکی    *****

                        طرف حسابهای انتظامی – وثیقه ضمانتنامه     *****

هزینه  کارمزد بانکی        *****    

                          بانک              *****

۳-  انتخاب پیمانکار

ابتدا پاکت ” الف” باز میشود و در صورت کامل بودن پاکت “ب” که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میشود.

سپس قیمت های پیشنهادی از کمتر به بیشتر در جدول مقایسه قیمتها درج میشود و کمیسیون از پیشنهادی که  تمامی شرایط را دارد و خارج از اعتدال نیست مناسبترین را بعنوان برنده انتخاب کند.

 

مرحله چهارم انعقاد قرارداد با پیمانکار

امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکاران تابع تشریفات زیر است .

الف) ضمانتنامه انجام تعهدات  معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان که تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر است و پیمانکامکلف به تمدید آن میباشد۰

بانکها برای اینوع ضمانتنامه علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰درصد مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

 

حسابهامی انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات           *****

حسابهای انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات    *****

                                      طرف حسابهای انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات                  *****

                                      طرف حسابهای انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات        *****              

سپرده نقدی              *****

پیمان شماره ۰۰۰       *****

                             بانک                   *****

ب ) پس از تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ،قرارداد با پیمانکار منعقد میشود و هزنه آن در صورتیکه در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد با پیمانکار است.

ج ) ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

پس از امضای قرارداد با پیمانکار ،کارفرما دستور آزاد سازی ضمانتنامه را میدهد .

در صورت آزاد شدن ضمانتنامه قبل از سررسید، بانک بایستی مبلغی از هزینه کارمزد ضمانتنامه را به پیمانکار مسترد  دارد.

 

طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه               *****

طرف حساب انتظامی  – وثیقه شمانتنامه ”     ”                       *****

                                          حساب انتظامی – ضمانتنامه شرکت در مناقصه           *****

                                          حساب انتطامی وثیقه ضمانتنامه    ”     ”                     *****  

ابطال و دریافت ضمانتنامه از کارفرما و وثیقه ضمانتنامه

د ) تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

درصدی از مبلغ اولیه پیمان در قبال ضمانتنامه به پیمانکار پرداخت می شود .

در اینوع ضمانتنامه نیز بانکها علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

پیش پرداخت معمولا معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است .که در سه قسط به شرح زیر پرداخت میشود:

الف- قسط اول برابر هشت درصد مبلغ اولیه پیمان و بلافاصله پس از تحویل زمین

ب- قسط دوم شش و نیم درصد مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه محل و حدود شصت درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارگاه بر اساس جدول زمانبندی شده و اجرای کار ، که این مراتب بایستی طی صورتجلسه ای به امضای پیمانکار و  دستگاه نظارت برسد۰

ج- قسط سوم برابر پنج و نیم درصد مبلغ اولیه پیمان و پس از انجام سی درصد کارهای مبلغ اولیه پیمان

تعهدات و تاییدات کافرما بعد از امضای پیمان:

۱- تحویل زمین مشخص شده در پیمان بطور رایگان

۲- پیش پرداخت بمنظور تقویت بنیه مالی پیمانکار

۳- تایید صوت وضعیتهای ارسالی از سوی پیمانکار

 

 مخاج پروژه

الف – مخارج مستقیم که قابل ردیابی به پروژه است مثل مصالح ساخت۰

ب – مخارج غیر مستقیم که قابل ردیابی به پروژه نیست مثل استهلاک وسائط نقلیه که مشترکا در چند پروژه انجام

 میشود یا حقوق مدیر پروژه ۰

صورت وضعت موقت و نهایی که صورت وضعیت موقت بر بنای پیشرفت کار ارسال میشود.

طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان ،پیمانکار درپایان هر ماه وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ طبق

نقشه و دستور العمل اجرایی و صورتجلسه ها اندازه گیری و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین میکند.سپس بر

اساس فهرست بهای منضم به پیمان مبلغ صورت وضعیت را محاسبه و در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر میکند

مهندس ناظر نماینده مهندس مشاور در کارگاه است

هر صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا زمان تنظیم صورت وضعیت را نشان میدهد.

برای تععین مبلغ کارکرد صورت وضعیت ،باید کارکرد صورت وضعیت قبلی از کارکرد آخرین صورت وضعیت کسر گردد و کارفرما پس از رسیدگی و کسر کسورات تتمه قابل پرداخت را باستی ظرف ده روز به پیمانکار پرداخت کند.

کسوراتی که کارفرما از صورت وضعیت کسر می کند.

الف – ده دصد وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار به منظور جبران خسارت وارده از ناحیه پیمانکار به هر دلیل .

این مبلغ در قبال ارائه ضمانتنامه از بانک قابل استرداد است .

ب – اقساط پیش پرداخت . برای بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت بابت واریز قسط اول و دوم از تمام کارکردهای صورت وضعیت موقت معادل  ۵/۱۴ درصد کسر میشود.و برای باز پرداخت قسط سوم پیش پرداخت ۵/۸ درصد علاوه بر چهارده و نیم درصد ،یعنی ۵/۲۲ درصد از صورت وضعیت به گونه ای کسر میشود که تمام پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت (ماقبل آخر) مستهلک شود.

میزان ضمانتنامه یا سفته یا سایر رهینه ها به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میگردد همزمان و متناسب با آن کاهش می یابد.

ج – ۵ (۳) درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم .

د – حق بیمه قراردادهای عمرانی (۶/۶) درصد که ۵ درصد سهم کارفرما و (۶/۱) درصد سهم پیمانکار .

حق بیمه سهم کارفرما ۴/۴) درصد و بیمه بیکاری کارفرماہ( ۶/. ) شش دهم درصد از محل اعتبار پرداخت مشود.

 

ادامه مطلب: حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم را بخوانید.

سعید رستمی

سعید رستمی کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس و عضو هیئت مدیره شرکت "توسعه افزار نویان" www.NoyanTech.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *