حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم

image_pdfimage_print

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم

 

تحویل موقت

زمانی که ۹۷% عملیات پیمان انجام شود پیمانکار ضمن اعلام موضوع از طریق دستگاه نظارت و با تشکیل کمیسیونی مرکب

از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و اداره حسابداری کارفرما و دستگاه نظارت ،اقدام به تحویل موقت پیمان نموده وانجام کارهای جزئی را متقبل میشود.

 

اقداماتی که در زمان تحویل موقت صورت میگیرد:

۱- برچیده شدن کارگاه توسط پیمانکار

۲- ابطال ضمانتنامه حسن انجام کار

۳- ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

۴- تهیه صورت وضعیت قطعی

۵- تهیه صورتحساب قطعی پیمان

۶- تهیه سود و زیان پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

۷- استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

صورت وضعیت قطعی تا یکماه پس از تحویل موقت بر اساس اسناد پیمان و بدون منظور نمودن مصالح پای کار تهیه و مهندس ناظر ظرف سه روز برای تصویب به کارفرما ارسال میکند.کارفرما پس از وصول ظرف دو ماه پس از رسیدگی نظر خود را اعلام میدارد.

صورتحساب نهایی :

ظرف مهلت سه ماه از تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه میشودو عبارتست از :مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبلغی که براساس اسنادومدارک پیمان به مبلغ فوق افزوده یاازآن کسرمیشود  مانندوجوه ناشی ازتحویل آحادبهای مصالح،تجهیزات،ماشین آلات  تحویلی کارفرمابه پیمانکار ومبلغ جبران خسارت یاجریمه  رسیدگی  و قطعی شده .

این صورتحساب برای دو  طرف پیمان قطعی و لازم الاجراست وظرف یکماه هر گونه طلب یا بدهی باید پرداخت شود.

تحویل قطعی :

پس از دوره تضمین و به تقاضای پیمانکار و تایید مشاور اعضای هیئت  تحویل قطعی تشکیل و پس از بازدید از کارها موضوع پیمان قطعی میگردد. وجود هر گونه عیب نقص به کارفرما حق میدهد تا آن رابا هزینه پیمانکار بعلاوه ۱۵% بیشتر رفع نماید.

 هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین بعهده کارفرماست .

حسابداری پیمانکاری

انواع تضمین برای معاملات دولتی :

– ضمانتنامه بانکی وموسسات اعتباری غیربانکی موردتاییدبانک مرکزی

– ضمانتنامه بیمه ای

– وجه نقد

– سفته با امضاهای مجاز و مهر شرکت

– وثبقه ملکی معادل ۹۰ درصد ارزش کارشناسی رسمی آن

– اورق مشارکت بی نام منتشره از سوی وزارتخانه ها

– مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و  ذیحسابان  مربوطه

انواع تضمین قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

– تضمین شرکت در مناقصه :بر حسب درصدی از اجرای کار ،تایکصد میلیون ریال  ۵درصد،مازادبر یکصد میلیون تاده میلیون ریال بعدی برابر  ۵ درصدمازاد بر ده میلیون، تا یک میلیون ریال برابر سه درصد،مازاد بر یک میلیون ریال معادل دو رصد.

– تضمین انجام تعهدات :معادل ۵ دصد مبلغ اولبه پیمان بصورت ضمانتنامه بانکی و ….

– تضمین پیش پرداخت :درحال حاضر معادل ۲۰درصد مبلغ اولیه پیمان در سه قسط که قبلا توضیح داده شد

– تضمین حسن انجام کار : از هر صورت وضعیت ۱۰ درصد کسر که ۵۰درصد پس از تحویل موقت و مابقی بعد از تحویل قطعی آزاد می شود

بیمه (ماده ۳۸ )

کسر ۵درصدناخالص کاکردازهر صورت وضعیت توسط کارفرما،که این سپرده تا زمان ارائه مفاصا حساب از بیمه توسط یمانکارنزدکارفرما باقی میماند. حق بیمه قراردادپیمانکاری ۶/۶درصدناخالص کارکرد (۶/۱ پیمانکارو ۵ درصد کارفرما و مجموع حق بیمه قراردادپیمانکاری  ۶/درصدحق بیمه  بیکاری است.

حق بیمه قراردادمشاوره ۶/۱۵ درصدناخالص کارکرد که سهم مهندس  مشاور ۶/۳درصدوسهم کارفرما ۱۲درصد و بیمه بیکاری۶/۱درصد است.

حق بیمه پیمانهایی که مرتبط با طرحهای عمرانی نیست :

۱- قراردادهای دستمزدی:

 که مصالح کلا توسط کارفرما تهیه وحق بیمه ۱۵دصد ناخالص کارکرد  بعلاوه  ۹/۱ (یک نهم ) حق  بیمه بیکاری.

۲- قرارداد دستمزد و مصالح :

هزینه کل مصالح ،دستمزد و ابزار بعهده پیمانکار است و حق بیمه بر  مبنای ۷درصد ناخالص کاکرد باضافه ۹/۱ (یک نهم) بیمه بیکاری محاسبه میشود. – در این پیمانها کارفرما از هر صورت وضعیت ۵درصد بیمه کسر و آنرا  سپرده میکند تا پس از ارائه مفاصا حساب پرداخت کند.

– پیمانکار هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بیمه آنها را محاسبه و پرداخت میکند.

– پس از  اتمام پیمان ،پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵% و ۷ %  و ۹/۱ بیم بیکاری) بیمه را محاسبه و پرداخت میکند.

– اگر این مبلغ از مبلغ پرداخت شده که طبق لیست حقوق محاسبه میشود بیشتر باشد مابه التفاوت به سازمان پرداخت میشود و اگر کمتر باشد مبلغی باز نمیگردد.

 مثال :

مبلغ پیمان دستمزدی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال و  در طول پیمان و طبق

لیست حقوق ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال حق بیمه پراخت شده است .

 

۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵ = %۱۵*۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰                              

۶۶۷ر۶۶۶ر۱=۹/۱*۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵                    

۶۶۷ر۶۶۶ر۶=۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰-۶۶۷ر۶۶۶ر۱۶ قابل پرداخت 

ادامه مطلب: حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم را بخوانید.

قسمت قبلی: حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول را بخوانید.

سعید رستمی

سعید رستمی کارشناس ارشد حسابداری، حسابرس و عضو هیئت مدیره شرکت "توسعه افزار نویان" www.NoyanTech.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *