حسابداری استهلاک و روش های محاسبه

عواملی مانند گذشت زمان، فرسودگی و فرسایش موجب کاهش ارزش دارایی های ثابت میشوند و به تدریج  داراییهای ثابت کارایی خودرا از دست میدهند، این کاهش ارزش دارایی ثابت را استهلاک میگویند و هزینه ای را که صاحبان سرمایه برای تعویض، تعمیرات و کاهش ارزش متحمل میشوند را هزینه ی استهلاک  دارایی ثابت میگویند.

 

 

برای درک بیشتر مفهوم استهلاک در حسابداری شناخت موارد زیر لازم است:

ارزش اسقاط: مبلغ پیش بینی شده از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید را ارزش اسقاط می گویند.

نکته: طبق استاندارد شماره ۱۷ حسابداری ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ می‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غیر از صفر متضمن‌ این‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ انتظار دارد دارایی‌ نامشهود را قبل‌ از پایان‌ عمر اقتصادی‌ آن‌ واگذار کند.

عمر مفید: مدت زمان مورد انتظار برای استفاده از دارایی ثابت را عمر مفید می گویند.

نکته: تعیین عمر مفید به ماهیت دارایی و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.بنابر این عمر مفید ممکن است بر حسب یکی از مقیاس های  ۱٫دوره هایی از زمان ۲٫جمع محصولات قابل تولید ۳٫ جمع ساعات کارکردتعیین شود.

 

بهای تمام شده: بهای ساخت و یا خرید یک دارایی را بهای تمام شده آن می گویند.

چرخه دارایی

حسابداری استهلاک

تعریف: سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلاک

حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از دارایی به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه و ثبت می شود.

استهلاک و اثر آن بر صورت سود و زیان

۱٫ مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.

۲٫دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی).

نکته: هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال، ماشین آلات و تجهیزات تلقی می گردد. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابی با عنوان استهلاک انباشته منظور می گردد. این حساب، حسابی کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهای تمام شده دارایی نمایش داده می شود.

تفاوت بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی برابر است با ارزش دفتری دارایی.

عواملی که موجب مستهلک شدن دارایی میشود

 • فرسودگی ناشی از استفاده و به کار بردن دارایی.
 • گذر زمان.
 • زنگ زدگی و پوسیدگی.
 • نداشتن کیفیت.
 • نابابی که موجب تعویض زودرس هم میشود.

انواع دارایی های استهلاک پذیر

این نوع ازداراییها قابل رویت هستند و وجود فیزیکی دارند مانند ماشین الات، اموال… و به سه دسته ی استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر و نقصان پذیر تقسیم میگردند.

استهلاک پذیر: این دسته عمر محدودو مشخصی دارند و در طی عمر برآوردی خود مستهلک می شوند.
استهلاک ناپذیر: این دسته عمر نامحدودی دارند ودر گذر زمان مستهلک نمی گردند.
نقصان پذیر: بر اثر استخراج در حال اتمام هستند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل میگردند مانند معادن.

استهلاک از نظر استاندارد های حسابداری ایران استاندارد شماره ۱۱

در استانداردهای ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع مستهلک می گردد. همچنین نابابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی می باشد. به صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد ۱۱ عبارت است از استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی

 • فرسودگی و خرابی
 • نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
 • محدودیتهای زمانی از قبیل تاریخ انقضا

در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی، استاندارد این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می داند که از تجربه دارایی های مشابه ناشی می شود.بر اساس بند ۵۶ این استاندارد ، مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست می آید.

مهم: روشهای استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روشهای خط مستقیم ، نزولی و معادل آحاد تولید است.

در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن بند ۶۳ این استاندارد چنین می گوید.

روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هرگاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود ، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره های آتی دارایی تعدیل شود.


روش خط مستقیم یا اقساط مساوی استهلاک

در این روش میزان هزینه استهلاک در طی عمر مفید یکسان و ثابت است و این روش بر این فرض استوار است که با گذشت زمان از ارزش دارایی به صورت یکسان کاسته می شود.

مثال:

فرض کنید بهای تمام شده دارایی ثابت شرکت آریان ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و ارزش اسقاط آن ۶۰۰٫۰۰۰ ریال برآورده شده باشد از طرف دیگر عمر مفید آن ۵ سال پیش بینی شود. بنابراین هزینه استهلاک سالانه دارایی فوق به روش خز مستقیم به صورت زیر محاسبه می شود.

مفروضات: قیمت تمام شده: ۶٫۶۰۰٫۰۰۰         ارزش اسقاط: ۶۰۰٫۰۰۰          عمر مفید: ۵ سال

محاسبات:

.                 استهلاک = (قیمت تمام شده – ارزش اسقاط)  / عمر مفید

.                 استهلاک = ( ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ – ۶۰۰٫۰۰۰) / ۵

.                 استهلاک = ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ سالانه

سالانه مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال از بهای تمام شده دارای فوق مستهلک می شود تا در پایان ۵ سال به ارزش اسقاط خود یعنی ۶۰۰٫۰۰۰ ریال برسد. بنابراین در پایان هر سال ثبت زیر در دفاتر صورت خواهد پذیرفت.

هزینه استهلاک      ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

.                     استهلاک انباشته      ۱٫۲۰۰٫۰۰۰


روش نزولی استهلاک

در این روش که خود به دو صورت محاسبه می شود. فرض بر این است که هزینه استهلاک سال های اول بیشتر از سالهای بعد می باشد.

به عبارت دیگر هر سال که از عمر دارایی می گذرد هزینه استهلاک آن نسبت به سال های قبل کاهش می یابد و توجیه به این شکل است که کارایی دارایی نو بیش از کهنه است و در سال های اول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال:

اگر شرکت نمونه دارایی های خود را با نرخ ۳۵٪ بصورت نزولی مستهلک کند و قیمت تمام شده دارایی فوق ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد هزینه استهلاک سالانه دارایی به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

روش نزولی استهلاک


فرمول های استهلاک در یک نگاه

   روش خط مستقیم:
.                            هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط)

    روش ساعات کارکرد:

.                           هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

   روش میزان تولید:

.                           هزینه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

    روش مجموع سنوات:

.                           هزینه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط)

   روش نزولی:

.                           هزینه استهلاک هر دوره = نرخ استهلاک * ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه – بهای تمام شده)

 

بیشتر بخوانید: روش های حسابداری استهلاک دارایی ها

بیشتر بخوانید: آموزش تصویری فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل
آموزش تصویری فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل

محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل

 

از بین نرم افزارهای آفیس، اکسل قدرتمندترین و کاربردی‌ ترین نرم افزار کمکی در حسابداری است. نرم افزار اکسل به‌نوعی با شغل حسابداری پیوند خورده است و می‌تواند مکمل مهارت‌ها و توانایی‌های یک حسابدار قرار بگیرد.

این نرم افزار به دلیل داشتن محیطی ساده و همین‌ طور امکاناتی مفید و منعطف بودن، علاوه بر اینکه در حسابداری‌های شخصی و عمومی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در تهیه گزارشات مالی، یکی از نرم‌افزارهای مهم برای حسابدارن به شمار می‌آید.

یادگیری اکسل به‌عنوان پیش‌زمینه استفاده از نرم افزارهای حسابداری از اولویت ویژه برخوردار است و یک امتیاز برای کارجویان حسابداری محسوب می شود. لزوم کاربری صحیح و به‌موقع از اکسل به حسابداران کمک می‌کند عملکرد خوب خود را در محیط کار نشان دهند و به حسابدارانی با دقت و دارای قدرت تحلیل بالا تبدیل شوند.

برخی از توابع مهم حسابداری که در اکسل مورد استفاده قرار می گیرد.

 • SLN: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 • SYD: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 • DB : تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین
 • FV : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه‌گذاری‌ها
 • PV : تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری – اقساط مساوی
 • NPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری
 • XNPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری برحسب تاریخ
 • PMT: تابع محاسبه اقساط وام
 • PPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام
 • IPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره
 • NPER: تابع محاسبه تعداد دوره‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری
 • RATE: تابع محاسبه نرخ بهره
 • IRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری
 • XIRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 • MIRR: تابع محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه
 • ACCRINT: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 • ACCRINTM: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

در این مقاله قصد داریم تا از میان فرمول های فوق، مهم ترین فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها، یعنی روش های ۱- مانده نزولی مضاعف ۲- خط مستقیم و ۳- مجموع سنوات را در اکسل آموزش بگیریم. با سود و زیان همراه باشید.

آشنایی با مهمترین فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در نرم افزار اکسل

فرمول اول: روش مانده نزولی مضاعف DDB

توضیح: در این روش استهلاک، در سالهای ابتدایی هزینه استهلاک بیشتر از میزان هزینه استهلاک در سالهای بعد می باشد. در این روش استهلاک سالانه دارایی که ارزش دفتری دارایی منظور می باشد در درصد ثابتی ضرب می شود. در روش نزولی مضاعف درصدی که در ارزش دفتری ضرب می شود دو برابر نرخ استهلاک در روش خط مستقیم می باشد.

DDB = Double Declining Balance Depreciation Method

فرمول DDB = محاسبه استهلاک دارایی برای یک دوره معین با استفاده از روش مانده نزولی مضاعف

این تابع اکسل پنج ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.
 • ورودی چهارم: دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه نماییم.
 • ورودی پنجم: این ورودی اختیاری می‌باشد و به‌ منظور تعیین فاکتور محاسبات مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت وارد نکردن، برابر با ۲ در نظر گرفته می‌شود.

( عامل – تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اول دوره ) = DDB

به عنوان مثال: استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود :

فرمول DDB محاسبه استهلاک در اکسل


فرمول دوم: روش خط مستقیم SLN

توضیح: در روش خط مستقیم، مبالغ مساوی هزینه استهلاک به هریک از سالهای عمر مفید دارایی اختصاص می یابد. در این روش مبلغ قابل استهلاک بر سالهای عمر مفید تقسیم می شود تا هزینه استهلاک سالانه معین گردد. برای محاسبه هزینه استهلاک سالانه می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

SLN = Straight Line Depreciation Method

فرمول SLN = محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از روش خط مستقیم

این تابع اکسل سه ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.

( عمر مفید – ارزش اسقاط و هزینه اولیه ) = SLN

مثال : استهلاک به روش خط مستقیم برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود و برای هر سال این فرمول تکرار می شود:

فرمول SLN محاسبه استهلاک در اکسل


فرمول سوم: روش مجموع سنوات SYD

توضیح: در این روش مجموع سنوات عمر مفید دارایی را محاسبه کرده و برای سال اول نسبت عمر مفید به مجموع سنوات(بیشترین نرخ) را برای استهلاک در نظر می گیرند. برای سنوات آتی نسبت عمر مفید باقیمانده به مجموع سنوات ملاک محاسبه قرار می گیرد. به گونه ای که در سال اول بیشترین رقم استهلاک برای دارایی محاسبه و در سالهای بعد به نسبت ارقام کمتری محاسبه می شود. همان گونه که می دانیم، معمولاً کاهش قیمت یک دارایی در سال های ابتدایی خرید، بسیار بیشتر از سال های پایانی آن است.

SYD = Sum-of-years Digits depreciation Method

فرمول SYD = محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از روش مجموع سنوات

این تابع اکسل چهار ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.
 • ورودی چهارم: دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه نماییم.

( تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اولیه ) = SYD

مثال : استهلاک به روش مجموع سنوات برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود :

فرمول SYD محاسبه استهلاک در اکسل

برای محاسبه استهلاک سال دوم با این روش، عدد ورودی چهارم یا per را ۲ انتخاب می نماییم.

فایل اکسل محاسبه استهلاک به سه روش یاد شده را دانلود کنید.

بیشتر بخوانید: روش های حسابداری استهلاک دارایی ها
مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند ، از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ، اخذ دفاتر قانونی می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند.

نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

دفتر روزنامه

از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.
پی گیری و عملیات پلمپ دفاتر و اخذ آن از وظایف حسابداران می باشد.در این خصوص موسسات خدمات حسابداری هم فعال هستند.
از سال ۱۳۹۴ اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از طریق اینترنت به انجام می رساند.
بر اساس مفادآیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم هر ساله کلیه حسابداران در نیمه دوم سال اقدام به تهیه دفاتر و پلمپ دفاتر قانونی می نمایند.

 

 

 

 

 

 

اشخاص مشمول عملیات پلمپ دفاتر قانونی : 

 1. کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند.
 2. کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار ( گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م )اشخاصی که مجموع فروش آنها و یا ۱۰برابر درآمد آنها طبق برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بیش از ۳ ملیارد تومان بوده است . و در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب و کار که خدمات ارایه می دهند مثل وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشر باشد.
 3. تشکل های قانونی مثل ( انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنفی )
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م محسوب می شوند.
۱. دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛
۲.صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه
بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
۳. صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴. صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی
۵. صاحبان مشاغل صرافی؛
۶.فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

مهلت قانونی پلمپ دفاتر قانونی شرکت های تازه تاسیس  

طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م شرکت های تازه تاسیس حداکثر ۲ ماه از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها فرصت دارند در مورد تهیه و پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

مقررات ثبت دفاتر قانونی و مهلت تاخیر ثبت رویدادهای مالی منطبق بر این آیین نامه می باشد.
رعابت مقررات این آیین نامه برای کلیه مشمولین تهیه و پلمپ دفاتر قانونی الزامی است و عدم رعایت مقررات باعث بی اعتباری دفاتر در فرایند رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات خواهدشد.

 

مراحل اجرایی پلمپ دفاتر قانونی به شرح زیر می باشد. 

در شهر تهران :
۱. مراجعه به سایت اداره ثبت شرکتها و درج و تکمیل اطلاعات درخواستی اداره ثبت شرکتها
سایت اداره ثبت شرکتها : http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx 
تلفن اداره ثبت شرکتها :   ۱۹ -۰۲۱۲۲۲۶۸۹۱۷
تلفن مستقیم:۰۲۱۷۵۳۹۶

 

مراکز پستی استانها معرفی شده ازطرف اداره ثبت شرکتها برای عملیات پلمپ دفاتر

راهنمای تصویری عملیات ثبت نام پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

۲. اخذ ۲ نسخه فرم از سایت اداره ثبت شرکتها پس از عملیات ثبت نام پلمپ دفاتر قانونی
۳. مهر و امضاء فرم های دریافتی از سایت اداره ثبت شرکتها توسط مدیر عامل
۴. تهیه کپی آخرین تصویر روزنامه رسمی شرکت و کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
۳. مراجعه به ادارات مرکزی پست واحد خدمات پلمپ دفاتر و اخذ پاکت مربوطه ارسال مدارک
۴. ارسال پست سفارشی مدارک آماده شده

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات و… )برای پلمپ و  اخذ دفاتر قانونی: 

الف . گواهی پلمپ دفاتر ماخوذه از سایت ( مهر و امضاءشده )
ب . نسخه فرم روی پاکت ماخوذه از سایت اداره ثبت شرکتها
ج. کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت
د. تصویر کارت ملی مدیرعامل

مدارک مورد نیاز پلمپ و اخذ دفاتر قانونی برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها(اشخاص حقیقی )گروه اول :  

۱- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
۲- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر
۳-تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
حداکثر ظرف ۳ روز تقویمی از طریق باجه ههای پستی به صورت پیشتاز به نشانی :
تهران تقاطع خیابان میرداماد با اتوبان مدرس پلاک ۲۷۵ کد پستی ۱۹۱۸۹۱۳۳۳۶ ارسال گردد.

نکته مهم:

پس از ارسال مدارک واخذ کد پیگری قسمت پیگیری درخواست سایت اداره ثبت شرکتها،بخش پلمپ دفاتر را انتخاب کنید.
سپس شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را وارد نموده بر روی ارسال اطلاعات پستی کلیگ کنید.
رهگیری مرسوله پستی پس از درج شماره پیگیری در سامانه اداره ثبت شرکتها امکانپذیر است.
کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به ثبت شرکت ها واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

 

پس از ارسال مدارک از طریق پست و درج بارکد پستی درسایت اداره ثبت شرکتها شماباید طی ۳روز کاری از قسمت پیگیری درخواست با درج کد رهگیری ثبت نام پلمپ دفاتر وارد سایت شوید و از طریق درگاه پرداخت گشوده شده مخارج قانونی پلمپ دفاتر قانونی را پرداخت کنید و پس از آن منتظر دریافت دفاتر پلمپ باشید

 
رده بندی موسسات حسابرسی بین المللی سال ۲۰۱۶

رده بندی موسسات حسابرسی بین المللی سال ۲۰۱۶

2160104-IABRankings

عباس وفادار

حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

بولتن بین المللی حسابداری (IAB) در شماره اخیر خود، رده بندی موسسات حسابرسی در سطح جهان در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد. نام موسسات رده های اول تا پانزدهم، در زیر آمده است:

رتبه   نام موسسه حسابرسی   درآمد حق الزحمه(میلیون دلار)   نرخ رشد(درصد)
۱ پی دبلیو سی PwC ۳۵٫۳۵۶ ۴
۲ دیلویت Deloitte ۳۵٫۲۰۰ ۳
۳ ارنست اند یانگ EY ۲۸٫۶۵۵ ۵
۴ کی پی ام جی KPMG ۲۴٫۴۴۰ ۲-
۵ بی دی او BDO ۷٫۳۰۴ ۴
۶ آر اس ام RSM ۴٫۶۴۱ ۶
۷ گرنت تورنتون Grant Thornton ۴٫۶۳۳ ۲-
۸ بیکر تیلی Baker Tilly ۳٫۸۰۷ ۷
۹ کرو هورواث Crowe Horwath ۳٫۵۰۶ ۲
۱۰ نکسیا Nexia ۳٫۰۸۳ ۰
۱۱ مور استفانز Moore Stephense ۲٫۶۶۰ ۱-
۱۲ کرستون Kreston ۲٫۰۴۵ ۰
۱۳ اچ ال بی HLB ۱٫۹۱۰ ۱
۱۴ مازارز Mazars ۱٫۴۲۴ ۲-
۱۵ پی کا اف PKF ۱٫۰۱۴ ۵۸-

همان گونه که از جدول بالا مشخص است، پی دبلیو سی بزرگ ترین موسسه حسابرسی دنیا است. در فاصله اندکی از آن، دیلویت قرار دارد. اقبال دیلویت در قرار گرفتن در رده دوم جهان، مدیون درآمد بسیار بالای آن در امریکا است. نزدیک به ۴۵ درصد از درآمد دیلویت از امریکا است و این نشان دهنده این است که حضور آن در سایر کشورهای دنیا به اندازه پی دبلیو سی نیست. نکته دیگری که در مورد ۴ موسسه بزرگ حسابرسی قابل توجه است، تفاوت بزرگ بین بزرگ ترین و کوچک ترین در این گروه است. درآمد پی دبلیو سی، یک و نیم برابر کی پی ام جی است.

بررسی درآمدهای ۴ بزرگ، نشان می‌دهد که دلیل اصلی افزایش درآمد آن‌ها، ارایه خدمات مشاوره‌ای است. تقریبا می‌توان گفت که نزدیک به ۵۰ درصد درآمد ۴ موسسه بزرگ، از خدمات مشاوره‌ای است. به عبارت دیگر، سهم خدمات حسابرسی در فعالیت های ۴ بزرگ، در حال کاهش است. با توجه به اندازه این ۴ بزرگ و تاثیری که بر حرفه دارند، این روند، پرسشی را به ذهن متبادر می‌کند که آیا حرفه حسابرسی، هنوز وابستگی زیادی به این ۴ بزرگ دارد؟

هنگامی که حدود ۵۰ درصد از درآمدهای ۴ بزرگ از خدمات مشاوره است، این سوآل مطرح می‌شود که چه بر سر سرمایه گذاری در حوزه حسابرسی خواهد آمد؟ و آیا این ۴ بزرگ هنوز هم نقش کلیدی خود در سرمایه گذاری در حسابرسی را ایفا خواهند کرد؟

با در نظر گرفتن آثار موارد پیش گفته و نیز افزایش فشار بر حسابرسان برای کاهش حق الزحمه در حوزه حسابرسی، وضع مقررات سخت گیرانه در مورد قصور حسابرسان و افزایش دعاوی حقوقی علیه حسابرسان، همه و همه، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آینده حرفه حسابرسی چه خواهد بود؟

بی دی او پنجمین شبکه حسابرسی بزرگ دنیا، رشدی ۴ در صدی را تجربه کرده؛ در حالی که کی پی ام جی چهارمین بزرگ، کاهشی ۲ درصدی داشته‌است. مقایسه روند رشد بی دی او در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نشان دهنده این است که این موسسه، فاصله خود را از بقیه موسسات، بیشتر کرده است.

یکی از تغییرات عمده در رده بندی موسسات حسابرسی نسبت به سال ۲۰۱۵، این است که موسسه آر اس ام، با پیشی گرفتن از موسسه گرنت تورنتون، مقام ششم دنیا را از آن خود کرده است. دلیل اصلی این موضوع، پیوستن شاخه موسسه حسابرسی بیکر تیلی در انگلستان به موسسه حسابرسی آر اس ام است. اینجاست که می‌توان دید تحصیل و ادغام موسسات حسابرسی می‌تواند چه تاثیری بر رده جهانی آن‌ها بگذارد. نا گفته نماند که دلیل اصلی بزرگ شدن همه این موسسات، به خصوص ۵ موسسه بزرگ، ادغام ها و تحصیل های متعدد انجام شده توسط آن ها در سال های اخیر است و نه رشد طبیعی آن ها.

شاید این سوآل مطرح شود که چرا نقش رشد طبیعی در بزرگ شدن این موسسات، اندک است؟ پاسخ کاملا روشن است: وجود بازاری با بازیگران فراوان و رقابت شدید بین آن ها. با در نظرگرفتن این واقعیات، تصور کنید بر سر موسساتی که برنامه ای برای تحصیل یا ادغام ندارند و یا برنامه های آن ها در این مورد به شکست می‌انجامد، چه خواهد آمد؟

طبعا روند موسسات حسابرسی در کشورمان نیز نمی‌تواند از الگویی به غیر از الگوی پیش گفته تبعیت کند. موسسات حسابرسی کوچک، هیچ گاه نمی‌توانند با رشد طبیعی بزرگ شوند کما این که در طول ۱۴ سالی که از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد، شاهد حضور هیچ موسسه حسابرسی بزرگی در کشور نبوده ایم. موسسات کوچک برای حفظ صاحبکاران اندک خود، ریسک های فراوانی راپیش رو دارند. به لحاظ بالا بودن هزینه های ثابت و پایین بودن درآمد، نمی‌توانند محیط جذابی برای کارکنان فراهم کنند و نمی توانند در عرصه آموزش حرفه ای  کارکنان و تحقیق و توسعه در حوزه فعالیت های حرفه ای نقشی ایفا کنند. خدمات آن ها محدود به همان حسابرسی سنتی می شود و دانش و تکنولوژی لازم برای ارایه انواع خدمات مشاوره را که نیاز اساسی بازار کشورمان به خوصوص در شرایط کنونی است، نخواهند داشت. طبعا در حوزه اقتصادی و قانون گذاری کشور هم نمی‌توانیم نقشی برای حرفه قائل شویم کما این که تا کنون نیز چنین نقشی نداشته ایم.

نتیجه ادامه این روند چه خواهد بود؟ پس رفت در حرفه حسابرسی، عدم امکان تربیت و آموزش کارکنان، نبود تحقیق و توسعه و دست نیافتن به تکنولوژی های نو در حرفه، قیمت شکنی برای ماندن و دوباره پس رفت.

چاره چیست؟ چرخ را قرار نیست دوباره اختراع کنیم. باید از تجربه موسسات بزرگ استفاده کنیم و با انجام ادغام های حساب شده، موسسات حسابرسی را به جایگاهی که استحقاق آن را دارند برسانیم. البته به نظر من، رمز ادغام های موفق، باور به سه چیز است: یک؛ باور به کار گروهی و اجتناب از تک روی. دو؛ باور به این که تکه ای کوچک از یک کیک بزرگ، خیلی بیشتر از تکه ای بزرگ از یک کیک کوچک است. و سه؛  از همه مهم تر، باور به این شعر سعدی که “ای که در بند حیاتی، همه وقت آن تو نیست”. جوانان حرفه هم حق دارند و باید شریک موسسات شوند.

بر گرفته از:

“Reading between the lines – key observations from the 2016 international accounting board world ranking” by: Tony Shiffmann

“روزنامه دنیای اقتصاد”، شماره ۳۷۱۳، ۸ اسفند ۱۳۹۴
نامه مدیریت در حسابرسی

مفهوم‌ نامه‌ مدیریت‌

۱- با توجه‌ به‌ مسئولیتهایی‌ که‌ بطور عموم‌ بعهده‌ حسابرسان‌ قرار می‌گیرد و باستناد وظایفی‌ که‌ بطور خاص‌ در قالب‌ بازرس‌ و امثال‌ آن‌ از ناحیه‌ قوانین‌ به‌ ایشان‌ واگذار می‌شود و از آنجائیکه‌ حسابرسان‌ باید از صلاحیتهای‌ علمی‌ و تجربی‌ کافی‌ برخوردار باشند تا جائی‌ که‌ بتوانند نسبت‌ به‌ نتایج‌ عملکرد و وضعیت‌ منابعی‌ که‌ در اختیار مدیران‌ قرارداده‌ شده‌ است‌، اظهارنظر نمایند.

از دیرباز و بحق‌ چنین‌ انتظاری‌ از آنها وجود داشته‌ است‌ که‌ علاوه‌ بر اظهارنظر نهائی‌ که‌ به‌ صاحبان‌ سهام‌ در قالب‌ گزارش‌ خود ابراز می‌نمایند، رهیافتهای‌ پیشنهادی‌ در برخورد با نقاط‌ ضعفی‌ که‌ در حین‌ رسیدگیها ملاحظه‌ نموده‌اند را، به‌ مدیریت‌ دستگاه‌ منعکس‌ کنند. این‌ گزارش‌ با عنوان‌ “نامه‌ مدیریت‌” تنظیم‌ و به‌ مدیران‌ ذیربط‌ ارائه‌ می‌گردد.

دامنه‌ مطالب‌ قابل‌ درج‌ در نامه‌ مدیریت‌

۲- شکی‌ نیست‌ که‌ مدیریت‌، گستره‌ای‌ وسیع‌ همراه‌ با پیچیدگیهای‌ کیفی‌ ناشی‌ از عوامل‌ محیطی‌ داخلی‌ و خارجی‌ است‌ که‌ بناچار درجهت‌ ارزشگذاری‌ بر عملکرد آن‌، راهی‌ جز کمی‌ نمودن‌ نسبی‌ ارزشها و خصوصاً ارزش‌ نتایج‌، وجود ندارد. آنچه‌ امروزه‌ بعنوان‌ حسابرسی‌ عملکرد یا مدیریت‌ مطرح‌ گردیده‌ و با پیشرفت‌ جنبه‌های‌ نظری‌ آن‌ تصور می‌شود در آینده‌ بتواند درقالب‌ روشهای‌ معین‌، امکان‌ ارزشگذاری‌ و نتیجتاً اظهار نظر درباره‌ عملکردها را ممکن‌ سازد، تاکنون‌ کاملاً تبیین‌ نشده‌ و توفیق‌ آن‌ به‌ روند تحولات‌ آتی‌ در این‌ زمینه‌ بستگی‌ می‌یابد.

۳- اما آنچه‌ مسلم‌ است‌ حسابرسی‌ جامع‌ و مستقل‌ حتی‌ در شکل‌ سنتی‌، بدلیل‌ آثار نهائی‌ ناشی‌ از عملکردها بر نتایج‌ عملیات‌ و وضعیت‌ مالی‌ دستگاه‌ تحت‌ رسیدگی‌، خود را از کیفیت‌ مدیریت‌ و عملکرد آن‌ بیگانه‌ ندانسته‌ است‌. این‌ امر در تعاریفی‌ که‌ در بخش‌ ارزیابی‌ کنترلهای‌ داخلی‌ و لزوم‌ انجام‌ آزمونهای‌ رعایت‌ یا کنترل‌ بعنوان‌ یک‌ استاندارد پذیرفته‌ شده‌ ارائه‌ می‌گردد و طی‌ آن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ را بعنوان‌ مفهومی‌ گسترده‌ و همه‌ جانبه‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌دهد، بخوبی‌ قابل‌ درک‌ می‌باشد.

به‌ تعریفی‌ که‌ در کتاب‌ اصول‌ حسابرسی‌ – جلد اول‌ منتشر شده‌ از سوی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ از مفهوم‌ کنترل‌ داخلی‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌ توجه‌ شود :

«بسیاری‌ تصور می‌کنند کنترلهای‌ داخلی‌ یعنی‌ اقدامات‌ واحد تجاری‌ برای‌ جلوگیری‌ از تقلب‌ کارکنان‌، در واقع‌ این‌ اقدامات‌ جزئی‌ از کنترل‌ داخلی‌ است‌. بطور کلی‌ ساختار کنترل‌ داخلی‌ یک‌ دستورالعمل‌ نحوه‌ تنظیم‌ “نامه‌ مدیریت‌ ” سازمان‌ (که‌ به‌ آن‌ سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ نیز گویند) شامل‌ سیاستها و روشهایی‌ است‌ که‌ برای‌تامین‌ اطمینان‌ نسبی‌ از دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ سازمانی‌ بوجود می‌آید.

اطمینان‌ نسبی‌ بدان‌ معناست‌ که‌ هیچ‌ ساختار کنترل‌ داخلی‌، ایده‌ال‌ نیست‌ و مخارج‌ کنترل‌ داخلی‌ یک‌ واحد تجاری‌ نباید بیش‌ از منافع‌ مورد انتظار از آن‌ باشد. این‌ منافع‌ شامل‌ توانائی‌ ساختار کنترل‌ داخلی‌ برای‌ (۱) حفاظت‌ دارائیها در برابر ضایع‌ شدن‌، تقلب‌ واستفاده‌ نادرست‌، (۲) افزایش‌ دقت‌ و قابلیت‌ اتکای‌ مدارک‌ حسابداری‌، (۳) تشویق‌ کارکنان‌ به‌ رعایت‌ رویدادهای‌ واحد تجاری‌ و سنجش‌ میزان‌ رعایت‌ رویه‌ها (۴) ارزیابی‌ کارآئی‌ است‌ و بطور خلاصه‌، ساختار کنترل‌ داخلی‌ شامل‌ کلیه‌ اقداماتی‌ است‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آید تا مدیریت‌ اطمینان‌ یابد به‌ هر چیز به‌ گونه‌ای‌ که‌ باید، عمل‌ می‌کند».

«سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ مسایلی‌ فراتر از وظایف‌ مستقیم‌ حسابداری‌ مالی‌ را دربرمی‌گیرد، دامنه‌ آن‌ تمامی‌ شرکت‌ را دربرگرفته‌ و با کلیه‌ فعالیتهای‌ آن‌ سروکار دارد. ساختار کنترل‌ داخلی‌، شیوه‌های‌ مدیریت‌ ارشد برای‌ تفویض‌ اختیار و تعیین‌ مسئولیت‌ انجام‌ دادن‌ اموری‌ چون‌ خرید، فروش‌، حسابداری‌ و تولید را شامل‌ می‌شود.

سیستم‌ کنترلهای‌ داخلی‌ همچنین‌ شامل‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌، بازبینی‌ و توزیع‌ گزارشها و تجزیه‌ و تحلیلهای‌ جاری‌ بین‌ سطوح‌ مختلف‌ سرپرستی‌ است‌ تا مدیران‌ اجرائی‌ بتوانند بر فعالیتها و وظائف‌ گوناگونی‌ که‌ شالوده‌ یک‌ واحد تجاری‌ بزرگ‌ را تشکیل‌ می‌دهد کنترل‌ داشته‌ باشند.

حیطه‌ درج‌ مطالب‌ در نامه‌ مدیریت‌

همانگونه‌ که‌ در دستورالعملهای‌ حسابرسی‌ در بخش‌ آزمونهای‌ رعایت‌ عموماً ذکر می‌شود، اینگونه‌ رسیدگیها که‌ منجر به‌ درج‌ بیشترین‌ موارد در نامه‌ مدیریت‌ می‌گردد، با این‌ هدف‌ طراحی‌ و اجراء می‌شوند که‌ امکان‌ حصول‌ اطمینان‌ بیشتر از صحت‌ عملیات‌ دستگاه‌ را به‌ بار می‌آورد و مبنائی‌ را جهت‌ تعیین‌ حدود آزمونهای‌ محتوا (نهائی‌) بدست‌ می‌دهد. این‌ هدف‌ با هدفی‌ که‌ توسط‌ یک‌ آنالیست‌ سیستم‌ها مبنی‌ بر کسب‌ شناخت‌ دقیق‌ جهت‌ انجام‌ اصلاحات‌ مورد نظرکه‌ عموماً بنیادی‌ تراست‌ متفاوت‌ بوده‌ و نباید یکی‌ تلقی‌ شود تفاوت‌ بین‌ این‌ دو هدف‌ منجر به‌ موارد زیر می‌گردد :

 • مستنداتی‌ که‌ در رسیدگیهای‌ رعایت‌ گردآوری‌ می‌شود هم‌ از نظر شکل‌ و هم‌ ماهیتاً متفاوت‌ می‌باشد.
 • پیشنهاداتی‌ که‌ توسط‌ آنالیست‌ سیستم‌ها در جهت‌ رفع‌ نقاط‌ ضعف‌ سیستم‌ ارائه‌ می‌گردد لزوماً همه‌ جانبه‌ و شامل‌ وظایف‌ کلیه‌ افراد و طراحی‌ دقیق‌ فرمهای‌ مورد عمل‌ و … خواهد بود (زیرا خود متولی‌ به‌ اجراء گذاشتن‌ سیستم‌ است‌) در حالیکه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌ حسابرسان‌ در نامه‌ مدیریت‌ بدلیل‌ تمایز اهداف‌ و عدم‌ انجام‌ رسیدگیهای‌ گسترده‌، نقاط‌ ضعف‌ عمده‌ آشکار و تا حدودی‌ که‌ مستقل‌ از یکدیگر را دربرمی‌گیرد.

پیشنهادات‌ اصلاحی‌ حسابرسان‌ در نامه‌ مدیریت‌ بدلیل‌ تمایز اهداف‌ و عدم‌ انجام‌ رسیدگیهای‌ گسترده‌، نقاط‌ ضعف‌ عمده‌ آشکار و تاحدودی‌ مستقل‌ از یکدیگر را دربرمی‌گیرد. بدیهی‌ است‌ استقلال‌ بدان‌ حد نخواهد بود که‌ با سایر عوامل‌ سیستم‌های‌ دستگاه‌ هم‌خوانی‌ لازم‌ را نداشته‌ باشد.

با توجه‌ به‌ حجم‌ رسیدگیهای‌ عملیاتی‌ و ماهیت‌ هر مورد، تصمیم‌گیری‌ نسبت‌ به‌ درج‌ موارد در نامه‌ مدیریت‌ متکی‌ به‌ اطمینان‌ زیاد خصوصاً در بخش‌ توصیه‌های‌ ارائه‌ شده‌ باشد در غیر اینصورت‌ احتمال‌ خطا افزایش‌ می‌یابد. بمنظور احتراز از چنین‌ امری‌ باید تنها در موارد بسیار مطمئنی‌ توصیه‌های‌ دقیق‌ جهت‌ رفع‌ نقطه‌ ضعف‌ ارائه‌ نمود و در سایر موارد رفع‌ نقیصه‌ موکول‌ به‌ بررسیهای‌ دقیقتر و کارشناسی‌ ویژه‌ گردد. در هر صورت‌ توجه‌ به‌ مسئولیتهای‌ ناشی‌ از ارائه‌ رهنمودهای‌ مدیریتی‌ می‌بایست‌ به‌ خوبی‌ مدنظر باشد و قابلیت‌ دفاع‌ داشته‌ باشد.

یکی از کمک های مفیدی که حسابرس مستقل می تواند به مدیریت واحد مورد رسیدگی ارائه دهد، ارائه نامه مدیریت(نامه نقاط ضعف کنترل های داخلی و پیشنهادهای سازنده) است که ارائه این نامه مدیریت می تواند در حین حسابرسی ضمنی، بعد از اتمام حسابرسی ضمنی، حین حسابرسی نهایی و بعد از حسابرسی نهایی صورت گیرد.

با توجه به اینکه حسابرس مستقل کلیه سیستم های مالی و مرتبط با آن را در حین حسابرسی بررسی می کند (شناخت سیستم ها) و همچنین با انجام رسیدگی ها به حساب های مختلف، می تواند به بسیاری از نقاط ضعف کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی پی برد و آنها را طی نامه مدیریت به اطلاع مدیریت واحد مورد رسیدگی برساند. این نامه باید حاوی شرحی از نقاط ضعف مشاهده شده و پیشنهادهایی برای رفع آن نقاط ضعف توسط واحد مورد رسیدگی باشد.

همچنین در نامه یاد شده باید از واحد مورد رسیدگی درخواست شود که نظر خود در مورد موارد مطرح شده و اقدامات به عمل آمده جهت رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی را طی مدت زمان معینی به حسابرس مستقل گزارش کند و حسابرس مستقل در حسابرسی های بعدی کنترل کند که آیا اظهارات واحد مورد رسیدگی صحیح است و نظر خود را مکتوب اعلام کند.

آنچه که حائز اهمیت است این است که حسابرس باید اطلاعات کاملی از کنترل های داخلی و ضعف های آن به طور کلی داشته باشد تا به محض مشاهده و برخورد با آنها، پی به ضعف ها در کنترل های داخلی برد و آنها را به واحد مورد رسیدگی گزارش کند. بعضی از نقاط ضعف کنترل های داخلی در بیشتر واحدهای مورد رسیدگی وجود دارند و بعضی از نقاط ضعف، خاص واحدهای رسیدگی بخصوصی هستند و بنابراین عمومیت چندانی ندارند و آنها را فقط می توان با بررسی دقیق سیستم های کنترل های داخلی، کشف کرد.

نامه مدیریتی که با توجه به بررسی های دقیق نقاط ضعف موجود در کنترل های داخلی یک واحد مورد رسیدگی تهیه شده باشد، می تواند کمک بسیار زیادی به مدیریت و مسوولان واحد مورد رسیدگی باشد تا با رفع آنها، بتوان صورت های مالی قابل اتکا در فواصل زمانی مختلف تهیه و به استفاده کنندگان از صورت های مالی ارائه کرد.

حسابرس مستقل در هر دوره ای که برای حسابرسی به یک واحد مورد رسیدگی مراجعه می کند، باید کنترل کند که چه اقداماتی در رابطه با نامه های مدیریت قبلی از طرف مدیریت و مسوولان واحد مورد رسیدگی صورت گرفته و آیا اقدامات به عمل آمده موثر است یا خیر. در رابطه با مواردی که اقدامات موثر صورت نگرفته یا اصولااقدامی در مورد آنها به عمل نیامده، حسابرس باید در نامه مدیریت جدید، مدیریت واحد مورد رسیدگی را از آن موارد مطلع سازد.

همچنین حسابرس در هر حسابرسی، بایدکنترل های داخلی را مورد بررسی مجدد قرار داده و در پی یافتن نقاط ضعف جدیدی (البته اگر نقاط ضعف جدیدی وجود داشته باشد) در سیستم های کنترل های داخلی (مالی و مرتبط با مالی) واحد مورد رسیدگی باشد و در صورت کشف نقاط ضعف جدیدی در کنترل های داخلی، آنها را به مدیریت واحد مورد رسیدگی گزارش کند.

به طور خلاصه باید گفت که این عمل، یک کار مداوم توسط حسابرس مستقل محسوب می شود و به ارائه یک نامه مدیریت در اولین حسابرسی ختم نمی شود. این کار باید در هر دوره حسابرسی بررسی و تجدید شود و نامه های مدیریت به روز (بهنگام) شود.

حال وظیفه واحد مورد رسیدگی در رابطه با نامه مدیریت دریافتی از حسابرس مستقل چیست؟

مدیریت واحد مورد رسیدگی باید نامه مدیریت را به دقت مطالعه کرده، نقاط ضعف مطرح شده را بررسی و افرادی را در واحد مورد رسیدگی مسوول پیگیری و رفع آن نقاط ضعف بکند و از آنها بخواهد که اقدامات به عمل آمده را طی مدت زمان مشخصی به مدیریت گزارش کنند و مدیریت نیز اقدامات به عمل آمده را به حسابرس مستقل به صورت کتبی گزارش کند.

لازم است که مدیریت یک واحد مورد رسیدگی، به نامه های مدیریت حسابرس مستقل توجه خاص کند و از مسوولان مربوطه در واحد مورد رسیدگی بخواهد که به پیشنهادات حسابرس مستقل توجه کنند و اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

مدیریت واحد مورد رسیدگی باید از مسوولان واحد مورد رسیدگی بخواهد که کلیه موارد مطرح شده به عنوان نقاط ضعف کنترل های داخلی از طرف حسابرس مستقل را بررسی و پیگیری و در حد امکان برطرف و نتایج آن را به مدیریت گزارش کنند.

بدیهی است مواردی که قابل رفع است، ولی اقدامات موثری از طرف مسوولان مربوطه در واحد مورد رسیدگی به منظور رفع آن ها به عمل نیامده و در نامه یا نامه های مدیریت بعدی حسابرس مستقل دوباره تکرار شده، مسوولان ذیربط باید مورد مواخذه مدیریت واحد مورد رسیدگی قرار گیرند.

مدیریت هر واحد مورد رسیدگی باید به نامه های مدیریت توجه خاص کرده و اقدامات فوری در جهت رفع آنها به عمل آورد، زیرا وجود ضعف در کنترل های داخلی یک واحد مورد رسیدگی می تواند احتمالاباعث سوء استفاده و تقلب در واحد مورد رسیدگی و همچنین ایجاد تحریف های متعدد در صورت های مالی شود.

متاسفانه در بعضی از شرکت ها مشاهده می شود که توجه خاصی به نامه مدیریت نمی شود و نقاط ضعف کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرس مستقل بدون تغییر از سالی یا دوره ای به سال یا دوره بعد منتقل و در نامه های مدیریت بعدی تکرار شود.

رفع نشدن نقاط ضعف در کنترل های داخلی، یک ضعف مدیریت محسوب می شود، به خصوص نقاط ضعفی که از طرف حسابرس مستقل یا سایر اشخاص به مدیریت گزارش شده باشد.

این مورد هنگامی شدت می یابد که نقاط ضعف از دوره ای یا سالی به دوره یا سال دیگر، بدون انجام هیچ اقدامی از طرف مدیریت، تکرار شود.یکی از کارهایی که سازمان بورس اوراق بهادار می تواند انجام دهد، درخواست نامه مدیریت از حسابرس مستقل در رابطه با شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد و سپس اقدامات به عمل آمده توسط مدیریت در رابطه با نامه مدیریت را از مدیریت و حسابرس مستقل درخواست و در نهایت پیگیر رفع کلیه نقاط ضعف کنترل های داخلی گزارش شده توسط حسابرس مستقل به وسیله مدیریت واحد مورد رسیدگی باشد. بدین ترتیب، سازمان بورس اوراق بهادار می تواند از قابل اتکاء بودن صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس، اطمینان بیشتری کسب کند.

 گاروهوانسیان‌فر – حسابدار رسمی و عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان


نامه مدیریت