حسابداری استهلاک و روش های محاسبه

عواملی مانند گذشت زمان، فرسودگی و فرسایش موجب کاهش ارزش دارایی های ثابت میشوند و به تدریج  داراییهای ثابت کارایی خودرا از دست میدهند، این کاهش ارزش دارایی ثابت را استهلاک میگویند و هزینه ای را که صاحبان سرمایه برای تعویض، تعمیرات و کاهش ارزش متحمل میشوند را هزینه ی استهلاک  دارایی ثابت میگویند.

 

 

برای درک بیشتر مفهوم استهلاک در حسابداری شناخت موارد زیر لازم است:

ارزش اسقاط: مبلغ پیش بینی شده از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید را ارزش اسقاط می گویند.

نکته: طبق استاندارد شماره ۱۷ حسابداری ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ می‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غیر از صفر متضمن‌ این‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ انتظار دارد دارایی‌ نامشهود را قبل‌ از پایان‌ عمر اقتصادی‌ آن‌ واگذار کند.

عمر مفید: مدت زمان مورد انتظار برای استفاده از دارایی ثابت را عمر مفید می گویند.

نکته: تعیین عمر مفید به ماهیت دارایی و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.بنابر این عمر مفید ممکن است بر حسب یکی از مقیاس های  ۱٫دوره هایی از زمان ۲٫جمع محصولات قابل تولید ۳٫ جمع ساعات کارکردتعیین شود.

 

بهای تمام شده: بهای ساخت و یا خرید یک دارایی را بهای تمام شده آن می گویند.

چرخه دارایی

حسابداری استهلاک

تعریف: سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلاک

حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از دارایی به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه و ثبت می شود.

استهلاک و اثر آن بر صورت سود و زیان

۱٫ مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.

۲٫دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی).

نکته: هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال، ماشین آلات و تجهیزات تلقی می گردد. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابی با عنوان استهلاک انباشته منظور می گردد. این حساب، حسابی کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهای تمام شده دارایی نمایش داده می شود.

تفاوت بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی برابر است با ارزش دفتری دارایی.

عواملی که موجب مستهلک شدن دارایی میشود

 • فرسودگی ناشی از استفاده و به کار بردن دارایی.
 • گذر زمان.
 • زنگ زدگی و پوسیدگی.
 • نداشتن کیفیت.
 • نابابی که موجب تعویض زودرس هم میشود.

انواع دارایی های استهلاک پذیر

این نوع ازداراییها قابل رویت هستند و وجود فیزیکی دارند مانند ماشین الات، اموال… و به سه دسته ی استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر و نقصان پذیر تقسیم میگردند.

استهلاک پذیر: این دسته عمر محدودو مشخصی دارند و در طی عمر برآوردی خود مستهلک می شوند.
استهلاک ناپذیر: این دسته عمر نامحدودی دارند ودر گذر زمان مستهلک نمی گردند.
نقصان پذیر: بر اثر استخراج در حال اتمام هستند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل میگردند مانند معادن.

استهلاک از نظر استاندارد های حسابداری ایران استاندارد شماره ۱۱

در استانداردهای ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع مستهلک می گردد. همچنین نابابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی می باشد. به صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد ۱۱ عبارت است از استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی

 • فرسودگی و خرابی
 • نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
 • محدودیتهای زمانی از قبیل تاریخ انقضا

در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی، استاندارد این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می داند که از تجربه دارایی های مشابه ناشی می شود.بر اساس بند ۵۶ این استاندارد ، مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست می آید.

مهم: روشهای استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روشهای خط مستقیم ، نزولی و معادل آحاد تولید است.

در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن بند ۶۳ این استاندارد چنین می گوید.

روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هرگاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود ، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره های آتی دارایی تعدیل شود.


روش خط مستقیم یا اقساط مساوی استهلاک

در این روش میزان هزینه استهلاک در طی عمر مفید یکسان و ثابت است و این روش بر این فرض استوار است که با گذشت زمان از ارزش دارایی به صورت یکسان کاسته می شود.

مثال:

فرض کنید بهای تمام شده دارایی ثابت شرکت آریان ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و ارزش اسقاط آن ۶۰۰٫۰۰۰ ریال برآورده شده باشد از طرف دیگر عمر مفید آن ۵ سال پیش بینی شود. بنابراین هزینه استهلاک سالانه دارایی فوق به روش خز مستقیم به صورت زیر محاسبه می شود.

مفروضات: قیمت تمام شده: ۶٫۶۰۰٫۰۰۰         ارزش اسقاط: ۶۰۰٫۰۰۰          عمر مفید: ۵ سال

محاسبات:

.                 استهلاک = (قیمت تمام شده – ارزش اسقاط)  / عمر مفید

.                 استهلاک = ( ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ – ۶۰۰٫۰۰۰) / ۵

.                 استهلاک = ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ سالانه

سالانه مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال از بهای تمام شده دارای فوق مستهلک می شود تا در پایان ۵ سال به ارزش اسقاط خود یعنی ۶۰۰٫۰۰۰ ریال برسد. بنابراین در پایان هر سال ثبت زیر در دفاتر صورت خواهد پذیرفت.

هزینه استهلاک      ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

.                     استهلاک انباشته      ۱٫۲۰۰٫۰۰۰


روش نزولی استهلاک

در این روش که خود به دو صورت محاسبه می شود. فرض بر این است که هزینه استهلاک سال های اول بیشتر از سالهای بعد می باشد.

به عبارت دیگر هر سال که از عمر دارایی می گذرد هزینه استهلاک آن نسبت به سال های قبل کاهش می یابد و توجیه به این شکل است که کارایی دارایی نو بیش از کهنه است و در سال های اول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال:

اگر شرکت نمونه دارایی های خود را با نرخ ۳۵٪ بصورت نزولی مستهلک کند و قیمت تمام شده دارایی فوق ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال باشد هزینه استهلاک سالانه دارایی به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

روش نزولی استهلاک


فرمول های استهلاک در یک نگاه

   روش خط مستقیم:
.                            هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط)

    روش ساعات کارکرد:

.                           هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

   روش میزان تولید:

.                           هزینه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

    روش مجموع سنوات:

.                           هزینه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط)

   روش نزولی:

.                           هزینه استهلاک هر دوره = نرخ استهلاک * ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه – بهای تمام شده)

 

بیشتر بخوانید: روش های حسابداری استهلاک دارایی ها

بیشتر بخوانید: آموزش تصویری فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل
آموزش تصویری فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل

محاسبه استهلاک دارایی ها در اکسل

 

از بین نرم افزارهای آفیس، اکسل قدرتمندترین و کاربردی‌ ترین نرم افزار کمکی در حسابداری است. نرم افزار اکسل به‌نوعی با شغل حسابداری پیوند خورده است و می‌تواند مکمل مهارت‌ها و توانایی‌های یک حسابدار قرار بگیرد.

این نرم افزار به دلیل داشتن محیطی ساده و همین‌ طور امکاناتی مفید و منعطف بودن، علاوه بر اینکه در حسابداری‌های شخصی و عمومی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، در تهیه گزارشات مالی، یکی از نرم‌افزارهای مهم برای حسابدارن به شمار می‌آید.

یادگیری اکسل به‌عنوان پیش‌زمینه استفاده از نرم افزارهای حسابداری از اولویت ویژه برخوردار است و یک امتیاز برای کارجویان حسابداری محسوب می شود. لزوم کاربری صحیح و به‌موقع از اکسل به حسابداران کمک می‌کند عملکرد خوب خود را در محیط کار نشان دهند و به حسابدارانی با دقت و دارای قدرت تحلیل بالا تبدیل شوند.

برخی از توابع مهم حسابداری که در اکسل مورد استفاده قرار می گیرد.

 • SLN: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم
 • SYD: تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات
 • DB : تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین
 • FV : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه‌گذاری‌ها
 • PV : تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری – اقساط مساوی
 • NPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری
 • XNPV: تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری برحسب تاریخ
 • PMT: تابع محاسبه اقساط وام
 • PPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام
 • IPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره
 • NPER: تابع محاسبه تعداد دوره‌های موردنیاز برای سرمایه‌گذاری
 • RATE: تابع محاسبه نرخ بهره
 • IRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری
 • XIRR: تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ
 • MIRR: تابع محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه
 • ACCRINT: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق
 • ACCRINTM: تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

در این مقاله قصد داریم تا از میان فرمول های فوق، مهم ترین فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها، یعنی روش های ۱- مانده نزولی مضاعف ۲- خط مستقیم و ۳- مجموع سنوات را در اکسل آموزش بگیریم. با سود و زیان همراه باشید.

آشنایی با مهمترین فرمول های محاسبه استهلاک دارایی ها در نرم افزار اکسل

فرمول اول: روش مانده نزولی مضاعف DDB

توضیح: در این روش استهلاک، در سالهای ابتدایی هزینه استهلاک بیشتر از میزان هزینه استهلاک در سالهای بعد می باشد. در این روش استهلاک سالانه دارایی که ارزش دفتری دارایی منظور می باشد در درصد ثابتی ضرب می شود. در روش نزولی مضاعف درصدی که در ارزش دفتری ضرب می شود دو برابر نرخ استهلاک در روش خط مستقیم می باشد.

DDB = Double Declining Balance Depreciation Method

فرمول DDB = محاسبه استهلاک دارایی برای یک دوره معین با استفاده از روش مانده نزولی مضاعف

این تابع اکسل پنج ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.
 • ورودی چهارم: دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه نماییم.
 • ورودی پنجم: این ورودی اختیاری می‌باشد و به‌ منظور تعیین فاکتور محاسبات مورداستفاده قرار می‌گیرد که در صورت وارد نکردن، برابر با ۲ در نظر گرفته می‌شود.

( عامل – تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اول دوره ) = DDB

به عنوان مثال: استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود :

فرمول DDB محاسبه استهلاک در اکسل


فرمول دوم: روش خط مستقیم SLN

توضیح: در روش خط مستقیم، مبالغ مساوی هزینه استهلاک به هریک از سالهای عمر مفید دارایی اختصاص می یابد. در این روش مبلغ قابل استهلاک بر سالهای عمر مفید تقسیم می شود تا هزینه استهلاک سالانه معین گردد. برای محاسبه هزینه استهلاک سالانه می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

SLN = Straight Line Depreciation Method

فرمول SLN = محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از روش خط مستقیم

این تابع اکسل سه ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.

( عمر مفید – ارزش اسقاط و هزینه اولیه ) = SLN

مثال : استهلاک به روش خط مستقیم برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود و برای هر سال این فرمول تکرار می شود:

فرمول SLN محاسبه استهلاک در اکسل


فرمول سوم: روش مجموع سنوات SYD

توضیح: در این روش مجموع سنوات عمر مفید دارایی را محاسبه کرده و برای سال اول نسبت عمر مفید به مجموع سنوات(بیشترین نرخ) را برای استهلاک در نظر می گیرند. برای سنوات آتی نسبت عمر مفید باقیمانده به مجموع سنوات ملاک محاسبه قرار می گیرد. به گونه ای که در سال اول بیشترین رقم استهلاک برای دارایی محاسبه و در سالهای بعد به نسبت ارقام کمتری محاسبه می شود. همان گونه که می دانیم، معمولاً کاهش قیمت یک دارایی در سال های ابتدایی خرید، بسیار بیشتر از سال های پایانی آن است.

SYD = Sum-of-years Digits depreciation Method

فرمول SYD = محاسبه استهلاک دارایی با استفاده از روش مجموع سنوات

این تابع اکسل چهار ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند.

 • ورودی اول:  میزان ارزش اولیه تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی دوم:  ارزش اسقاطی تجهیزات می‌باشد.
 • ورودی سوم: طول عمر تجهیزات است.
 • ورودی چهارم: دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه نماییم.

( تعداد دوره – عمرمفید – ارزش اسقاط – هزینه اولیه ) = SYD

مثال : استهلاک به روش مجموع سنوات برای تجهیزاتی که به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریداری شده است با عمر مفید ۵ سال و ارزش اسقاط ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایان سال اول به شرح زیر محاسبه می شود :

فرمول SYD محاسبه استهلاک در اکسل

برای محاسبه استهلاک سال دوم با این روش، عدد ورودی چهارم یا per را ۲ انتخاب می نماییم.

فایل اکسل محاسبه استهلاک به سه روش یاد شده را دانلود کنید.

بیشتر بخوانید: روش های حسابداری استهلاک دارایی ها
مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

مهمترین نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند ، از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ، اخذ دفاتر قانونی می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند.

نکات پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

دفتر روزنامه

از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.
پی گیری و عملیات پلمپ دفاتر و اخذ آن از وظایف حسابداران می باشد.در این خصوص موسسات خدمات حسابداری هم فعال هستند.
از سال ۱۳۹۴ اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از طریق اینترنت به انجام می رساند.
بر اساس مفادآیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم هر ساله کلیه حسابداران در نیمه دوم سال اقدام به تهیه دفاتر و پلمپ دفاتر قانونی می نمایند.

 

 

 

 

 

 

اشخاص مشمول عملیات پلمپ دفاتر قانونی : 

 1. کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند.
 2. کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار ( گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م )اشخاصی که مجموع فروش آنها و یا ۱۰برابر درآمد آنها طبق برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بیش از ۳ ملیارد تومان بوده است . و در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب و کار که خدمات ارایه می دهند مثل وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشر باشد.
 3. تشکل های قانونی مثل ( انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنفی )
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م محسوب می شوند.
۱. دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛
۲.صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه
بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
۳. صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴. صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی
۵. صاحبان مشاغل صرافی؛
۶.فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

مهلت قانونی پلمپ دفاتر قانونی شرکت های تازه تاسیس  

طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م شرکت های تازه تاسیس حداکثر ۲ ماه از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها فرصت دارند در مورد تهیه و پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

مقررات ثبت دفاتر قانونی و مهلت تاخیر ثبت رویدادهای مالی منطبق بر این آیین نامه می باشد.
رعابت مقررات این آیین نامه برای کلیه مشمولین تهیه و پلمپ دفاتر قانونی الزامی است و عدم رعایت مقررات باعث بی اعتباری دفاتر در فرایند رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات خواهدشد.

 

مراحل اجرایی پلمپ دفاتر قانونی به شرح زیر می باشد. 

در شهر تهران :
۱. مراجعه به سایت اداره ثبت شرکتها و درج و تکمیل اطلاعات درخواستی اداره ثبت شرکتها
سایت اداره ثبت شرکتها : http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx 
تلفن اداره ثبت شرکتها :   ۱۹ -۰۲۱۲۲۲۶۸۹۱۷
تلفن مستقیم:۰۲۱۷۵۳۹۶

 

مراکز پستی استانها معرفی شده ازطرف اداره ثبت شرکتها برای عملیات پلمپ دفاتر

راهنمای تصویری عملیات ثبت نام پلمپ و اخذ دفاتر قانونی

۲. اخذ ۲ نسخه فرم از سایت اداره ثبت شرکتها پس از عملیات ثبت نام پلمپ دفاتر قانونی
۳. مهر و امضاء فرم های دریافتی از سایت اداره ثبت شرکتها توسط مدیر عامل
۴. تهیه کپی آخرین تصویر روزنامه رسمی شرکت و کپی کارت ملی مدیرعامل شرکت
۳. مراجعه به ادارات مرکزی پست واحد خدمات پلمپ دفاتر و اخذ پاکت مربوطه ارسال مدارک
۴. ارسال پست سفارشی مدارک آماده شده

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات و… )برای پلمپ و  اخذ دفاتر قانونی: 

الف . گواهی پلمپ دفاتر ماخوذه از سایت ( مهر و امضاءشده )
ب . نسخه فرم روی پاکت ماخوذه از سایت اداره ثبت شرکتها
ج. کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت
د. تصویر کارت ملی مدیرعامل

مدارک مورد نیاز پلمپ و اخذ دفاتر قانونی برای پست کردن به اداره ثبت شرکتها(اشخاص حقیقی )گروه اول :  

۱- اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
۲- تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر
۳-تصویر پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
حداکثر ظرف ۳ روز تقویمی از طریق باجه ههای پستی به صورت پیشتاز به نشانی :
تهران تقاطع خیابان میرداماد با اتوبان مدرس پلاک ۲۷۵ کد پستی ۱۹۱۸۹۱۳۳۳۶ ارسال گردد.

نکته مهم:

پس از ارسال مدارک واخذ کد پیگری قسمت پیگیری درخواست سایت اداره ثبت شرکتها،بخش پلمپ دفاتر را انتخاب کنید.
سپس شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را وارد نموده بر روی ارسال اطلاعات پستی کلیگ کنید.
رهگیری مرسوله پستی پس از درج شماره پیگیری در سامانه اداره ثبت شرکتها امکانپذیر است.
کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به ثبت شرکت ها واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

 

پس از ارسال مدارک از طریق پست و درج بارکد پستی درسایت اداره ثبت شرکتها شماباید طی ۳روز کاری از قسمت پیگیری درخواست با درج کد رهگیری ثبت نام پلمپ دفاتر وارد سایت شوید و از طریق درگاه پرداخت گشوده شده مخارج قانونی پلمپ دفاتر قانونی را پرداخت کنید و پس از آن منتظر دریافت دفاتر پلمپ باشید

 
نرخ مالیات نقل و انتقال املاک + مثال

نرخ مالیات نقل و انتقال املاک

نرخ مالیات نقل و انتقال املاک یکی از سوالاتی است که با هر بار خرید و فروش ملک برای خریدار و فروشنده مطرح می گردد و اینکه نحوه محاسبه نرخ مالیات مربوط به نقل و انتقال املاک به چه صورت هست که با توجه به خاص بودن نقل و انتقال املاک لازم هست که از کارشناسان سازمان امور مالیاتی پرسش گردد.در این پست نرخ مالیات نقل و انتقال املاک و انواع مالیات نقل و انتقال املاک به همراه یک مثال کاربردی را خدمت شما آموزش خواهیم داد.در ابتدا قابل ذکر است که طبق (ماده ۵۹ ق.م.م): نرخ مالیات نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% (پنج درصد ) مشمول مالیات میگردند.

*محاسبه ارزش معاملاتی املاک:

در محاسبه ارزش معاملاتی و در نتیجه آن تعیین مالیات نقل و انتقال املاک که مبنای آن تقویم ارزش معاملاتی املاک می باشد فاکتورها و پارامترهای متعددی بسته به نوع ملک دخالت دارند که بصورت اجمالی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

مساحت عرصه- مساحت بنا – قدمت بنا یا سال ساخت بنا – نوع اسکلت بنا – تاسیسات و تجهیزات بکار رفته – نوع استفاده و کاربری ، نوع مالکیت -بر خیابان محل وقوع ملک و…

مثال : محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک:

مورد انتقال یکدستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات ذیل :

– مساحت مفید آپارتمان ۲۹/۱۳۲ متر مربع با ارزش معاملاتی                                                ۳۶٫۴۱۰٫۴۴۱ ریال

– قدرالسهم از عرصه ۷۶/۴۳ مرت مربع با ارزش معاملاتی                                                      ۹٫۳۶۴٫۶۴۰ ریال

– پارکینگ و مشاعات ۳۶/۴۱ متر مربع با ارزش معاملاتی                                                       ۴٫۵۵۳٫۴۳۸ ریال

– آسانسور دارد با ارزش معاملاتی                                                                                   ۱٫۱۱۶٫۲۲۵ ریال

-مجموع ارزش معاملاتی آپارتمان مورد انتقال                                                                     ۵۱٫۴۴۴٫۷۴۴ ریال

-مالیات نقل و انتقال                                                                    ۲٫۵۷۲٫۲۳۷ = نرخ ۵% * ۵۱٫۴۴۴٫۷۴۴ ریال

 

ب) مالیات انتقال حق واگذاری املاک (حقوق صنفی و سرقفلی )

( ماده ۵۹ ق.م.م ) : انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

(تبصره ۲ ماده ۵۹) تعریف حق واگذاری : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

ج) مالیات بر درآمدحاصل از ساخت و فروش

به استنادماده ۷۷ – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود .

مثال : اگر سال ساخت آپارتمان مورد انتقال در مثال قبل را کمتر از دو سال در نظر بگیریم محاسبه مالیات موضوع ماده ۷۷ بشرح ذیل می باشد :

مجموع ارزش اعیان                                             ۴۲٫۰۸۰٫۱۰۴ ریال

مالیات موضوع ماده ۷۷                                        ۴٫۲۰۸٫۰۱۰ = نرخ ۱۰% (ماده ۷۷ )* ۴۲٫۰۸۰٫۱۰۴ ریال

مثال :محاسبه مالیات حق واگذاری محل :

ماخذ وجه دریافتی صاحب حق (مبلغ رد و بدل شده بابت حق واگذاری یا سرقفلی محل ) ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مالیات نقل و انتقال جق واگذاری محل (مالیات سرقفلی ) ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = نرخ ۲ % (ماده ۵۹) * ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د) مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه :

دریافتی مالک یا مالکین بابت اعلام رضایت نسبت به انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی ) یا اجاره بدون انتقال سرقفلی و یا تغییر شغل ، مشمول مالیات به نرخ ۲% موضوع مواد ۷۸ و ۵۹ ق.م.م می باشد .

مثال : مبلغ دریافتی مالک بابت اعلام رضایت (حق مالکانه ) ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مالیات حق مالکانه  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = نرخ ۲ % * ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
کاربرد سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

کاربرد سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یکی از پایگاه های اطلاع رسانی در کشور سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور است.برخی از افراد این سامانه را با سامانه ثبت اسناد کشور یا سامانه ثبت شرکتها اشتباه می گیرند.و برخی دیگر هم تصور می کنند تمامی اطلاعات کدملی در اینجا قابل دسترسی است، در صورتی که تنها اطلاعات شناسه ملی در این سامانه قابل دسترسی می باشد.آدرس الکترونیکی این سامانه http://ilenc.ir می باشد و با تمامی مرورگرها قابل استفاده می باشد.

چرا سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی در امور مالی و مالیاتی تاثیر گذار است؟

یکی از تکالیف الزامی قانون مالیاتها که تمامی شرکتها، ارگانها و حتی اشخاص حقیقی ملزم به اجرای آن هستند ماده ۱۶۹ مکرر یا گزارش صورت معاملات فصلی می باشد.مهمترین پارامتر در این تکلیف مالیاتی درج کد اقتصادی خریداران و یا فروشندگان می باشد که با توجه به رعایت حدنصاب هر دوره باید گزارش شوند.مشکل اصلی بسیاری از حسابداران و حتی مدیران عدم دسترسی به کد اقتصادی مشتریان یا فروشندگان می باشد که سازمان امور مالیاتی راهکار خیلی خوبی ارائه نموده است. شما بجای کد اقتصادی می توانید از شناسه ملی اشخاص استفاده کنید.

یک تیر با دونشان

شما با استفاده از سامانه اشخاص حقیقی می توانید به دو نکته مهم اشرافیت پیدا کنید، صحت سنجی هویت قانونی طرفین معامله ، دسترسی به نشانی و کدپستی انها. وقتی نام شرکت را در سامانه وارد کنید و پاسخ عدم دریافت اطلاعات را دریافت کردید مطئن باشید هنوز شرکتی با این نام به ثبت نرسیده و ممکن است شما را دچار اختلالات مالیاتی نماید.اگر در سامانه گزارش معاملات فصلی که هر سه ماه الزام به اجرای ان هستید، نتوانید شناسه ملی شرکتهای طرف خرید و یا فروش را درج کنید و همین عامل باعث درگیر کردن پرونهد مالیاتی شما به عنوان مغایرت شود.

مشکل اصلی در خصوص ارائه گزارشات فصلی   مربوط به درج شماره اقتصادی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی در سامانه گزارشات الکترونیکی معاملات فصلی می باشد.  در حال حاضر سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ، خیلی راحت این مشخصات را به همراه آدرس و کدپستی تمامی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی در اختیار کاربران قرار می دهد . دوستانی که تمایل دارند از امکانات این سایت استفاده کنند می توانند به آدرس www.ilenc.ir رجوع کنند و اطلاعات مربوط به گزارشات خود را تکمیل نمایند .

نحوه استفاده از سامانه

برای استفاده از سامانه، در قسمت جستجو ، فقط کافی است نام اختصاصی شرکت مورد نظرتان را در قسمت نام شخصیت وارد کنید و در ادامه تصویر امنیتی را ثبت نمایید و کلمه جستجو را کلیک کنید . ممکن است سامانه چندین نام مشابه در چندین صفحه برای شما پیدا کند که شما می توانید با دقت نام کامل و مشخصات شرکت را پیدا کنید. به عنوان مثال شما می خواهید شرکت پرشین گلف یادمان را پیدا کنید . در قسمت مورد نظر بنویسید : پرشین گلف یادمان و دیگر کلمه شرکت را قبل از وارد نکنید، چون همنام شرکت به مراتب بیشتر از هم نام اصلی شرکت است و دیگر نیازی به استفاده از این کلمه نیست.