دسته: حسابداری مدیریت

image_pdfimage_print
قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی

قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول – هدف ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری...

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته

طعم واقعی ردنشدن دفاتر درآمد و هزینه با رعایت ۱۲نکته ۱به هیچ وجه برگه های دفاتر جدانگرددباید کامل وشامل همه برگه ها باشد.. ۲٫همه ثبتها در دفاتر وارد شود. ۳به هیچ عنوان فعالیت ها...

۲۶ دستورالعمل در انبارگردانی

۲۶ دستورالعمل در انبارگردانی الف – مرحله قبل از آغاز شمارش ۱- انبارگردانی موجودیهای جنسی از ساعت …….. صبح مورخ ……/………/…….۱۳ آغاز و در ساعت…………… مورخ ……/………/…….۱۳ خاتمه می یابد . ۲- مسئول انبار...

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسـی رابطـه بـین معـاملات بـا اشـخاص وابسـته و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. بـر...

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری

مفاهیم سود در گزارشات مالی حسابداری مفاهیم سود: دیدگاه ساختاری:  بررسی سود از مجرای قوانین و مقررات دیدگاه تفسیری:بررسی سود از مجرای رابطه ای که این عدد با واقعیت های اقتصادی دارد دیدگاه رفتاری:بررسی...