دسته: حسابداری مدیریت

image_pdfimage_print
نکات حسابداری

نکات حسابداری

نکات حسابداری مدیر باهوش + کارمند باهوش = سود مدیر باهوش + کارمند نادان = تولید مدیر نادان + کارمند باهوش = ارتقاء مدیر نادان + کارمند نادان = اضافه‌کاری ============================= Smart boss +...

سیستم تولید بهنگام – Just In Time

سیستم تولید بهنگام – Just In Time

سیستم تولید بهنگام – Just In Time سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است که در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار...

ارزیابی متوازن

ارزیابی متوازن

ارزیابی متوازن با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از...

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره اهیت وبهای تمام شده دارایی های ثابت با وجود اینکه همه داراییها دارای برخی از ویژگیهای اصلی ومشترک هستند ولی داراییهای ثابت دارای خصوصیات اضافی می باشند که میتوان انها...

حسابداری ذهنی

حسابداری ذهنی

حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم براساس تجزیه و تحلیل آنها از تاثیر حوادث رخ داده در ذهنشان می‌باشد ‌که ممکن است از اصل عمومی ‌منطقی بودن تخطی...