دسته: حسابرسی رعایت

image_pdfimage_print

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی

دلایل استفاده از سیستم کنترل داخلی دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی ۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی...

چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی

چالشهای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی تغییرات استاندارد حسابداری«صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی» و گستردهتر شدن دامنه شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی از یک طرف و از سوی دیگر، محدودتر...

شواهد حسابرسی چیست؟

شواهد حسابرسی کفایت، معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی است. مناسب بودن، معیار سنجش کیفیت شواهد حسابرسی است؛ یعنی، مربوط بودن و قابلیت اعتماد شواهد‌برای پشتیبانی از گروههای معاملات، مانده‌ حسابها، موارد افشا و ادعاهای...

حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی حسابرسی صورت های مالی هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده...