دسته: طنز مدیریت

image_pdfimage_print

طنز مدیریتی (مقایسه مدیران ایران و انگلستان)

طنز مدیریتی (مقایسه مدیران ایران و انگلستان) انگلستان : موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می شود. ایران : موفقیت مدیر سنجیده نمی شود ، خود مدیربودن نشانه موفقیت است. انگلستان : مدیران بعضی...