سود و زیان بلاگ

حسابداری ساختگی

حسابداری ساختگی

حسابداری ساختگی مقدمه رسوایی های مالی که اخیرا برای شرکت های سهامی بزرگ کشور ایالات متحده رخ داد ناشی از حسابداری ساختگی است. این رسوایی ها تاثیر بسیار ژرفی بر نهادهای مالی آن کشور...

منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری نام درس دانشگاه تهران(تشریحی) دانشگاه علامه(تستی برگزار می شود) دانشگاه تربیت مدرس(تشریحی) تئوری حسابداری ۱-هندریکسون-کلیه فصول با تاکید بر دو فصل مالیات و طرح های بازنشستگی *ترجه دکتر پارساییان در بازار است...

حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک

حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به شکل امروزین آن ریشه در دو پدیده اینترنت (بزرگترین شبکه کامپیوتری دنیا) و مبادله الکترونیکی داده‌ها دارد و منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد.همچنین حسابرسی که...

تعریف و هدف حسابرسی

تعریف و هدف حسابرسی

تعریف و هدف حسابرسی حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل...

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی حسابرسی با توجه به موارد زیر به ۵ بخش طبقه بندی می شود: از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی از نظر ماهیت رسیدگی از نظرشیوه انجام کار از نظر زمان انجام...