سود و زیان بلاگ

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده

نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده “شرکت فاقد سیستم مدون و مناسب قیمت تمام شده محصولات می باشد.در نتیجه،در خصوص قیمت تمام شده کالای ساخته شده شرکت در...

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی

نقش ارتباطات در حسابرسی داخلی ارتباطات در تمام مشاغلی که به نحوی از انحا ایفای نقش در آنها، مستلزم برقراری ارتباط با دیگران می‌باشد، حائز اهمیت است، اما در حسابرسی داخلی این موضوع مستلزم...

حسابرسان و فناوری اطلاعات

حسابرسان و فناوری اطلاعات

حسابرسان و فناوری اطلاعات حسابرسان از دو وجه با فناوری اطلاعات سروکار دارند؛ یکی اینکه فناوری اطلاعات را در محیط کسب‌وکار حسابرسی به‌کارگیرند و دیگری آنکه به مشتریان در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات،...

بررسی تغییر اجباری و اختیاری حسابرسان

بررسی تغییر اجباری و اختیاری حسابرسان

بررسی تغییر اجباری و اختیاری حسابرسان حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می‌کند به‌طوری‌که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب‌دیدگی حرفه می‌شود. چراکه حسابرسان از یک طرف همچون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند...

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی گفتگو با: دکتر علیرضا درخشان مدرس دانشگاه، وصاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه تجارت الکترونیک . حسابرس موضوع محوری این شماره فرصت تازه‌ای فراهم کرد که بازهم از...