سود و زیان بلاگ

مفهوم ضایعات در حسابداری

ضایعات اولین تصویری که از کارخانه به ذهن ما نقش می بندد ساختمانی است که از طریق دودکش آن از آن دود خارج می شود پس می توان گفت ضایعات جزو لاینفک تولیدات یک...

نقطه سر به سر در حسابداری چیست و چگونه محاسبه می شود + مثال عملی

نقطه سر به سر در حسابداری نقطه سر به سر  Breakeven Point – BEP نقطه سر به سر در اقتصاد و خصوصا در محاسبه‌ی هزینه، به نقطه‌ای گفته می‌شود که هزینه‌های کلی و درآمد کلی...

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده هزینه سربار جذب نشده چیست؟ سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به...

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر

بررسی روش هزینه یابی جذبی با روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر ۱ـ روش هزینه‌یابی جذبی ۲ـ روش هزینه یابی مستقیم یا متغیر در روش هزینه‌های جذبی : کلیه هزینه‌های تولیدی نظیر مواد مستقیم...

بودجه انعطاف پذیر

بودجه انعطاف پذیر

بودجه انعطاف پذیر بودجه انعطاف پذیر، یک بودجه ایستا است که برای سطوح مختلف فعالیت در دامنه مربوط، تعدیل شده است . همچنین بودجه انعطاف پذیرف بودجه ای است که با تغییرات در سطح...