سود و زیان بلاگ

شعر

شعر

شعر طنز حسابداری منت سرمایه گذاری را که ترکش موجب بی سودی  و به شرکت اندرش مزید بی پولیست. هر شرکتی که تاسیس میشود مستلزم سهامداران است و چون منحل گردد مجبور به پرداخت...

نمونه قرارداد حسابرسی

قرارداد حسابرسی پیرو انتخاب موسسه حسابرسی …………….به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت ………………….در مجمع عمومی عادی (عادی به طور فوق العاده) مورخ ……………صاحبان سهام، این قرارداد بین شرکت…………….. به نشانی ……………………………………. و...

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی طبق تعریف انجمن حسابرسان داخلی آمریکا: حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی...

شواهد حسابرسی چیست؟

شواهد حسابرسی     کفایت، معیار سنجش کمیت شواهد حسابرسی است. مناسب بودن، معیار سنجش کیفیت شواهد حسابرسی است؛ یعنی، مربوط بودن و قابلیت اعتماد شواهد‌برای پشتیبانی از گروههای معاملات، مانده‌ حسابها، موارد افشا...

حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی

حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی حسابرسی صورت های مالی هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورت های مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه...