سود و زیان بلاگ

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی حسابداری دولتی حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب...

اصول متداول حسابداری دولتی

اصول متداول حسابداری دولتی حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت اول انواع قراردادهای پیمانکاری ۱- قرارداد مقطوع الف : انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین ب: انجام کل عملیات پیمان در ازای دریافت مبلغ معین...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت دوم   تحویل موقت زمانی که ۹۷% عملیات پیمان انجام شود پیمانکار ضمن اعلام موضوع از طریق دستگاه نظارت و با تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و...

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم

حسابداری در شرکت های پیمانکاری قسمت سوم روش حسابداری پیمانهای بلند مدت الف ) روش درصد پیشرفت کار ب) روش کار تکمیل شده در روش درصد پیشرفت کار ،درامد وهزینه و سود بتدریج ....