برچسب: ثابت

image_pdfimage_print
کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت: ۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری...

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت ü =۱ کنترل امضاء ها ۱ ü ۲= کنترل محاسبات ۲ ü ۳=کنترل بادستورالعمل...

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره

دارایی های ثابت:خرید واجاره اهیت وبهای تمام شده دارایی های ثابت با وجود اینکه همه داراییها دارای برخی از ویژگیهای اصلی ومشترک هستند ولی داراییهای ثابت دارای خصوصیات اضافی می باشند که میتوان انها...