برچسب: داخلی

image_pdfimage_print
کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک این نظام به دنبال کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و به دنبال حفاظت از دارایی‌ها در...

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها باید ارتقاء یابد

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها باید ارتقاء یابد

جایگاه حسابرسی داخلی شرکت‌ها به خصوص در شرکت‌های بورسی باید مستقل بوده و ارتقا یابد و در این زمینه اهرم اجرایی آن شفاف بودن محیط کنترل مالی شرکت‌ها و وجود یک کمیته در این...