برچسب: دستمزد

image_pdfimage_print
کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد

کنترل های حسابرسی – هزینه های حقوق ودستمزد کنترل های پرونده پرسنلی شماره کنترل کنترل شرح عدم رعایت ü ۱٫کنترل حکم استخدامی(قرارداد) ۱ ü ۲٫کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری ۲ ü ۳٫کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان...

انحرافات مواد دستمزد و سربار

انحرافات مواد دستمزد و سربار

انحرافات مواد دستمزد و سربار انحرافات مواد: نرخ=(نرخst-نرخr)*مقدار خرید یا مصرف r مصرف=(مصرفstبرای تولیدr-مصرفr)*نرخ st مواد ترکیب=(مصرفrبا ترکیب st-مصرفr)*نرخ stمواد بازده=(مصرف stبرای تولیدr-مصرف rبا ترکیب st)*نرخ st مواد کل=اننحراف مصرف – انحراف نرخ انحرافات دستمزد:...

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی

روشهای پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی               در مؤسسات تولیدی به طور کلی دستمزد به یکی از روشهای زیر تعیین و پرداخت می گردد. ۱- روزمرد ۲- کارمزد ۳- طرحهای تشویقی...

کنترل حقوق و دستمزد

کنترل حقوق و دستمزد

کنترل حقوق و دستمزد باید توجه داشت مبحث حقوق و دستمزد خود از مباحث مختلفی چون مجموعه قوانین کار،  تأمین اجتماعی، مالیات و … و سیستمهای کنترلی و نظام پرداخت و روشهای حسابداری تشکیل شده...

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کاری، نرخ دستمزد، ساعت کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری...