برچسب: دفتر

image_pdfimage_print
دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداری دارند ( تعیین حسابهای بدهکار...

دفتر معین چیست؟

دفتر معین چیست؟

دفتر معین در بعضی از موسسات جریان کار به ترتیبی است که نیاز به تهیه اطلاعات تفضیلی یا جزئیات بعضی از فعالیتهای مالی می باشد . این گونه اطلاعات را نمی توان به آسانی...

دفتر کل

دفتر کل

دفتر کل دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا...

دفتر روزنامه اختصاصی

دفتر روزنامه اختصاصی

دفتر روزنامه اختصاصی در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی...

دفتر روزنامه ترکیبی

دفتر روزنامه ترکیبی

دفتر روزنامه ترکیبی در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاعی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان برخوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر...