برچسب: دولتی

image_pdfimage_print
کلیات حسابداری دولتی

کلیات حسابداری دولتی

حسابداری دولتی: عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متدوال حسابداری...

آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی

آثار تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی

اگر چه لوایح و طرح‌هایی که به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرح‌های مختلف...

مبانی حسابداری دولتی

مبانی حسابداری دولتی

حسابداری نقدی: در حسابداری نقدی درامدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور می شوند. صورتهای مالی که با حسابداری نقدی...

لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای

لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای

کنترل بودجه ای: عبارت است از مقایسه درامدها و سایر وجوه وصول شده با درامدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب از یک طرف و مقایسه هزینه های انجام شده...