برچسب: سربار

image_pdfimage_print
انحرافات مواد دستمزد و سربار

انحرافات مواد دستمزد و سربار

انحرافات مواد دستمزد و سربار انحرافات مواد: نرخ=(نرخst-نرخr)*مقدار خرید یا مصرف r مصرف=(مصرفstبرای تولیدr-مصرفr)*نرخ st مواد ترکیب=(مصرفrبا ترکیب st-مصرفr)*نرخ stمواد بازده=(مصرف stبرای تولیدr-مصرف rبا ترکیب st)*نرخ st مواد کل=اننحراف مصرف – انحراف نرخ انحرافات دستمزد:...

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده

هزینه سربار جذب نشده هزینه سربار جذب نشده چیست؟ سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند.به...