برچسب: منابع

image_pdfimage_print
منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری نام درس دانشگاه تهران(تشریحی) دانشگاه علامه(تستی برگزار می شود) دانشگاه تربیت مدرس(تشریحی) تئوری حسابداری ۱-هندریکسون-کلیه فصول با تاکید بر دو فصل مالیات و طرح های بازنشستگی *ترجه دکتر پارساییان در بازار است...

حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی عبارت است از معیارها و استانداردهای اندازهگیری نیروی انسانی در یک سازمان صنعتی، بازرگانی یا خدماتی با توجه به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اینگونه سرمایهگذاریها. به...