برچسب: کنترل

image_pdfimage_print
کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی – داراییهای ثابت

کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت کنترلهای حسابرسی در رابطه با داراییهای ثابت: ۱- کنترل امضا های مجاز سند حسابداری ۲- کنترل صحت محاسبات ۳- کنترل با ایین نامه تفکیک هزینه های جاری...

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل

کنترل و گزارشگری رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان مستقل میزان مسوولیت حسابرسان مستقل درخصوص کنترل رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد‌های مورد رسیدگی و انعکاس نتایج حاصله در گزارش‌های حسابرسی صادره...

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود

کنترل های  حسابرسی – داراییهای ثابت مشهود کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت ü =۱ کنترل امضاء ها ۱ ü ۲= کنترل محاسبات ۲ ü ۳=کنترل بادستورالعمل...

کنترل های حسابرسی-حسابهای پرداختنی

کنترل های حسابرسی-حسابهای پرداختنی

کنترل های کاربردی حسابرسی-حسابهای پرداختنی            کنترل های حسابها واسنادپرداختنی    قبل ازآغازرسیدگی مواردزیرانجام شود:   ۱)تهیه کاربرگ اصلی حسابهاواسنادپرداختنی وپیش دریافتها   ۲=دریافت صورت ریزاقلام راکدوسنواتی(جدول سنی)/تهیه آن باهماهنگی مسئول مافوق  شماره کنترل                 ...

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک

کنترل‌های داخلی در موسسات کوچک این نظام به دنبال کسب اطمینان معقول از اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و به دنبال حفاظت از دارایی‌ها در...

کنترل حقوق و دستمزد

کنترل حقوق و دستمزد

کنترل حقوق و دستمزد باید توجه داشت مبحث حقوق و دستمزد خود از مباحث مختلفی چون مجموعه قوانین کار،  تأمین اجتماعی، مالیات و … و سیستمهای کنترلی و نظام پرداخت و روشهای حسابداری تشکیل شده...